Integritetspolitik


Nordisk E-handelscertificering håndterer personoplysninger. Begrebet "personoplysning" indebærer oplysninger, som direkte eller indirekte kan henføres til en person. Bemærk, at rene virksomhedsoplysninger normalt ikke er personoplysninger. Oplysninger om en svensk privatejet virksomhed er derimod personoplysninger, da indehaveren altid er en fysisk person.

De personoplysninger, som kan blive behandlet, er først og fremmest dem, som du direkte eller indirekte giver os via en ansøgning om Certificeret E-handel eller via vores website, e-mail eller pr. telefon.

Nordisk E-handelscertificering kan også overdrage personoplysninger til sine samarbejdspartnere, som så kan behandle disse personoplysninger. Samarbejdspartnerne har ikke tilladelse til at anvende personoplysninger til andre formål end Nordisk E-handelscertificering.

Oplysninger deles ikke med samarbejdspartnerne eller tredjemand til andre formål end, at vi eller de skal kunne udføre håndtering af tjenesten Certificeret E-handel.

Nordisk E-handelscertificering medvirker ikke til at sende e-mail-reklamer, såkaldt spam. I kan få e-mail om Certificeret E-handel eller anden kommunikation, I har igangsat, og information, nyhedsbrev eller tilbud. E-mail-udsendelse vedr. varer eller tjenester, der ikke er direkte relateret til vores virksomhed, forekommer ikke. Ved automatisk udsendelse kan framelding herfra foretages nemt fra et link i e-mail-meddelelsen.

Ifølge svensk lovgivning om elektronisk kommunikation skal alle, som besøger et website med cookies have besked om dette, hvad disse cookies bruges til, og hvordan cookies kan undgås.

Dette website kan indeholde cookies for at præsentere indhold for den besøgende i en bestemt rækkefølge eller efter visse kriterier, gemme kampagner eller tilbud eller for at indsamle generel besøgsstatistik.

Hvis du ikke vil acceptere cookies, kan din browser indstilles, så du automatisk nægter lagring af cookies eller får det oplyst, hver gang et website beder om at måtte lagre en cookie. Via browseren kan også cookies lagret tidligere slettes. Se browserens hjælpesider for flere oplysninger.

Krav til Certificeret E-handel


Godkendt certificering kræver opfyldelse af nedenstående krav og regler. Certificering kan meddeles undtagen i særlige tilfælde.

Virksomheden;

 • Skal være registreret i Danmark, Norge eller Sverige.
 • Må ikke have søgt om eller fortsat være under konkurs.
 • Må ikke være økonomisk insolvent.
 • Må ikke have udskiftet hovedparten af bestyrelsen inden for de sidste 6 måneder.

Sitet;

 • Skal bruge kryptering, hvor der sendes eller vises følsomme betalingsoplysninger.
 • Skal præsentere kunden for en personoplysnings- og antispam-politik.

Certificering kan tilbagekaldes, hvis Nordisk E-handelscertificering eller den certificerende er af den opfattelse, at virksomheden/sitet;

 • Ikke opfylder samtlige ovenstående krav.
 • Ikke opfylder kundeløftet.
 • Ikke gør noget ved alvorlige kundeklager.
 • Ikke svarer med kommunikation inden for rimelig tid.
 • Udleverer personoplysninger, e-mailadresser eller andre kundeoplysninger til tredjemand uden kundens udtrykkelige samtykke.
 • Sender nyhedsbrev eller lignende trods kundens afmelding af dette.
 • Ikke har dækning for påstande i sin markedsføring.
 • Præsenterer forvirrende prisoplysninger eller produkt-/tjenestebeskrivelser.
 • Har ubetalt gæld i forbindelse med certificering.
 • Viser faste billeder på mærkningen eller mærkning, som ikke er linket til butikkens certifikat hos os.
 • Overtræder (henholdsvis) dansk, svensk eller norsk lovgivning

Betingelser for købsbeskyttelse


Købsbeskyttelsen gælder automatisk og er gratis for alle Certificerede E-handlere. Når du skal bestille, kan du kontrollere certificeringen ved at klikke på det datomærkede symbol i butikken. Du bliver så ført til vores certifikatside. Du kan også altid se her: Kontroller e-butik.

Begrænsninger:

 • Købsbeskyttelsen gælder, når køberen har anmodet om, men ikke fået tilbagebetaling fra e-handleren for betalt vare ved udeblevet levering, alternativt hvor et andet produkt end det bestilte bliver sendt til køberen.
 • Købsbeskyttelsen gælder, hvis køberen har indgivet klage til Nordisk E-handelscertificering senest en måned efter bestillingsdato, og hvis det er gjort fra samme e-mailadresse, som anvendtes ved købet.
 • Køberen skal være behjælpelig med de oplysninger, som kræves, for at Nordisk E-handelscertificering kan undersøge klagen.
 • Købsbeskyttelsen gælder kun, hvis bestillingen blev afgivet, mens butikken var en Certificeret E-handel.
 • Købsbeskyttelsen gælder kun for fysiske produkter.
 • Købsbeskyttelsen gælder kun for privatpersoner på mindst 18 år, og som er bosiddende i Danmark, Norge eller Sverige.
 • Købsbeskyttelsen gælder ikke for varer, som bestilles til postboks.
 • Købsbeskyttelsen gælder som økonomisk kompensation ved tab af penge, men ikke tid, følgevirkninger eller øvrige konsekvenser.
 • Fuld betaling for købet skal være foretaget, og kvittering for betalingen skal kunne fremvises.
 • Betaling skal ske via en betalingstjeneste (ikke bankoverførsel).
 • Købsbeskyttelsen dækker op til højst 10.000 kroner (i lokal valuta i henholdsvis Sverige, Norge eller Danmark) pr. person og butik.
 • Udbetaling sker først efter undersøgelse af tilbagebetaling hos kortudgiver eller en anden betalingskanal, dog tidligst en måned og senest tre måneder efter modtagelse af klagen.
 • Købsbeskyttelsen dækker højst 10 bestillinger pr. hændelse i en Certificeret E-handel. Med hændelse menes køb foretaget af en kunde, som opfylder alle ovenstående kriterier. Hændelser bliver behandlet i kronologisk rækkefølge efter tidspunktet for indgivelse af klage til os.

Betingelser for Certificeret E-handel


Certificeret E-handel koster SEK 0 den første måned og derefter SEK 299 pr. måned. Der gælder ingen opsigelsesfrist den første måned, og derefter er den tre kalendermåneder. Betalingsbetingelserne er faktura plus 30 dage. De angive priser er ekskl. moms. Fakturarykkergebyr er SEK 60. I får betalingsalternativer i form af 3, 6 og 12 måneders forudbetaling. For gyldig opsigelse skal certificeringen være fjernet fra jeres site inden udløbet af den aftalte tidsfrist. Opsigelse skal ske skriftligt pr. post eller e-mail og bekræftes via e-mail. I de tilfælde, hvor den certificerende anser det for nødvendigt at tilbagekalde certificeringen i henhold til fastsatte regler, har den certificerede virksomhed ingen ret til erstatning eller anden kompensation end tilbagebetaling af evt. forudbetalte månedsafgifter. Den certificerede virksomhed påtager sig også, at holde den certificerende skadesløs for krav fra tredjemand, som hidrører fra certificeringen. Aftaleparten er Bit Security AB, CVR-nr. 556647-4259 (Sverige).

Vedtægter


§ Foreningsnavn

Foreningens navn (firma) er Nordisk E-handelscertifiering (Svensk), Nordisk E-handelssertifisering (Norsk), Nordisk E-handelscertificering (Dansk), Nordic E-commerce Certification (Engelsk).

§ 2 Foreningsform

Foreningen er en almennyttig forening.

§ 3 Foreningens hjemsted

Foreningens bestyrelse har sit hjemsted i Stockholms kommune, Stockholms amt, Sverige.

§ 4 Firmahæftelse

Foreningens firma tegnes af bestyrelsens ordinære medlemsmøder og den eller de, som af bestyrelsen udpeges til særskilt at tegne firmaet.

§ 5 Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er 1. januar - 1. december.

§ 6 Formål

Foreningens formål er at arbejde for et sikkert og trygt miljø for forbrugere af tjenester og varer på internettet ved en af denne forening udarbejdet kvalitetsmærkning.

§ 7 Aktiviteter

Foreningen skal udvikle og understøtte en uafhængig kravstandard for sites på internettet for at gøre det lettere for offentligheden og kunder at bedømme, hvor trygt og troværdigt anvendelsen af sitet og dets tjenester er. Dette gælder både IT-sikkerhed, og hvordan virksomheden bag sitet drives for at kunne klassificeres som seriøs, tryg og pålidelig. Foreningen udvælger og godkender de parter, som har ret til at certificere i henhold til fastsatte regler.

§ 8 Medlemskab

Som medlem kan optages en fysisk eller juridisk person såvel svensk som udenlandsk, som agter at følge foreningens vedtægter og beslutninger og bidrage til virkeliggørelsen af foreningens formål. Ansøgning om optagelse efterprøves og bevilges af bestyrelsen eller af den af bestyrelsen udpegede repræsentant.

§ 9 Medlemsafgift

Medlemsafgiften fastsættes af foreningsgeneralforsamlingen. Afgiften skal stå i forhold til foreningens administrative omkostninger.

§ 10 Medlemspligter

Alle medlemmer skal årligt til foreningen betale den fastsatte medlemsafgift og i øvrigt følge foreningens vedtægter og beslutninger.

§ 11 Udelukkelse

Et medlem, som bryder vedtægterne, eller som åbenlyst skader foreningen eller modarbejder dens interesser eller formål, kan af bestyrelsen udelukkes af foreningen.

§ 12 Støttemedlemmer

Som støttemedlem optages en fysisk eller juridisk person, som ønsker det, og som har bidraget med et valgfrit pengebeløb til foreningens virksomhed. Beløbsgrænse og gyldighedstid fastsættes af bestyrelsen. Støttemedlemmer har ikke ret til at være til stede, stille forslag eller stemme på generalforsamlingen.

§ 13 Bestyrelse

Bestyrelsen skal bestå af mindst to og højst fem ordinære medlemmer og mindst nul eller højst fem suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter vælges af foreningens generalforsamling frem til afslutningen af næste generalforsamling i foreningen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv snarest muligt efter foreningens generalforsamling.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 14 Besluttende organer

Foreningsgeneralforsamling er foreningens højeste besluttende organ.

§ 15 Foreningsgeneralforsamling

Ordinær foreningsgeneralforsamling afholdes inden for seks måneder fra regnskabsårets afslutning på det tidspunkt og sted, som bestyrelsen beslutter.

Ekstraordinær foreningsgeneralforsamling skal bekendtgøres, hvis bestyrelsen beslutter det, eller mindst halvdelen af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom. I indkaldelsen til ekstraordinær foreningsgeneralforsamling skal det oplyses, hvilke(n) emne(r) som skal behandles.

Ved ordinær foreningsgeneralforsamling (og ved tilsvarende dele ved ekstraordinær generalforsamling) skal følgende emner behandles:

 1. Åbning af mødet.
 2. Valg af dirigent og sekretær for generalforsamlingen.
 3. Spørgsmålet, om generalforsamlingen er blevet indkaldt på behørig vis.
 4. Valg af en eller to underskrivere af protokol til sammen med mødets dirigent at underskrive protokollen.
 5. Bestyrelsens årsberetning.
 6. Fremlæggelse af driftsresultat og balance.
 7. Beslutning om ansvarsfralæggelse for bestyrelsesmedlemmerne.
 8. Fastlæggelse af medlemsafgift for kommende aktivitetsår.
 9. Beslutning om antallet af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter, som skal vælges.
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle bestyrelsessuppleanter.
 11. Valg af valgkomé
 12. Spørgsmål fremført af bestyrelsen.
 13. Indkomne forslag.
 14. Øvrige spørgsmål.
 15. Mødets afslutning

§ 16 Indkaldelse og forslagsret

Indkaldelse til foreningsgeneralforsamling skal ske skriftligt pr. brev eller e-mail og mindst to uger før mødet og skal omfatte oplysninger om forslag og de af bestyrelsen rejste spørgsmål. Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før foreningsgeneralforsamlingen.

§ 17 Beslutningsdygtighed

Beslutninger ved foreningsgeneralforsamlinger tages med simpelt flertal med undtagelse af spørgsmål om vedtægtsændringer eller opløsning, som reguleres i henhold til § 19, vedtægtsændring, og § 20, opløsning. Ved stemmelighed gælder den mening, hvor mødets dirigent har afgivet sin stemme.

§ 18 Stemmeret

Ved den årlige generalforsamling har hvert medlem éstemme. Stemmeretten skal udøves personligt eller via en repræsentant med fuldmagt. Repræsentanten kan højst repræsentere sig selv og ét andet medlem.

§ 19 Vedtægtsændring

Beslutning om vedtægtsændring skal tages på to efter hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf mindst en skal være den ordinære årlige generalforsamling. Beslutningen skal for at være gyldig desuden omfatte mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer for forslaget.

§ 20 Opløsning

Foreningen opløses via en beslutning på foreningens generalforsamling. Foreningen kan ikke opløses, så længe mindst tre medlemmer af foreningen vil fortsætte arbejdet. Ved opløsning overdrages alle ressourcer til foreningens grundlægger.

Misbrug


Vi ser alvorligt på misbrug af varemærket Certificeret E-handel. For at beskytte varemærket og konceptet vil vi træffe vidtgående foranstaltninger mod al misbrug. Mærkningen (logoet) for Certificeret E-handel er et registreret varemærke.

Kun en af Nordisk E-handelscertificering godkendt Certificeret E-handel må fremvise mærkningen (logoet) for Certificeret E-handel eller henvise til, at de er en Certificeret E-handel. Mærkningen (logoet) skal lægges ind i med det script, der blev modtaget ved godkendelsen. Når dette gøres korrekt, bliver logoet downloadet fra Nordisk E-handelscertificerings server og viser et datostempel i symbolet, der også kan klikkes på. Et klik på symbolet fører til vores site og derefter certifikat, som verificerer, at den aktuelle e-butik er en Certificeret E-handel.

Det er ikke tilladt for selv en godkendt Certificeret E-handel at lægge logoet ind på nogen anden måde end med det script, som modtages. Publicering af logoet som statisk (fast) billede er ikke tilladt og kan medføre tilbagekaldelse af certificeringen.

Al misbrug af Certificeret E-handels symbol indebærer bl.a. bedrageri og varemærkekrænkelse og vil blive politianmeldt og fulgt op retligt samt med vores leverandører og partnere inden for bl.a. e-handelsplatforme og webhoteller.

Hvis I som kunde vil publicere logoet for Certificeret E-handel i trykt form eller i anden sammenhæng, tillader vi dette efter skriftlig aftale. Kontakt os om dette.

Som forbrugere bør I verificere, at en e-handel er en godkendt Certificeret E-handel ved at klikke på mærkningen for Certificeret E-handel.

Hvis I er usikre på, om et site, der har publiceret mærkningen for Certificeret E-handel, virkelig er det, kan I Kontakt os.

Ændringer


Alle betingelser kan ændres uden forudgående varsel.